GDPR

AllboHus Fastighets AB (AllboHus) är mån om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att fullgöra våra åtaganden som hyresvärd. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna tillhandahålla lägenheter, garage, förråd och lokaler.

Vi har fått dina uppgifter från dig, via din ansökan. Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är fullgörande av det avtal som vi tecknat med dig. Dina uppgifter kommer sparas så länge du är aktiv som sökande eller så länge vi har ett avtal och en affärsrelation. Dina uppgifter raderas efter 1 års inaktivitet i bostadskön. Har du ett kontrakt med oss sparar vi personuppgifterna 2 år efter det att avtalet och affärsrelationen avslutats.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med myndigheter samt tredje part såsom entreprenörer, elbolag och internetleverantör. Däremot kommer vi aldrig överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Exempel på personuppgifter som behandlas

Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, lägenhetsnummer, inkomstuppgifter, tidigare hyresvärd, födelseår på barn, kön, medsökande, historik på kontraktrelaterade ärenden såsom felanmälningar och störningsärenden.

Dina rättigheter att begära ändring eller information

Personuppgiftsansvarig är AllboHus och dataskyddsombud är Per Gustafson. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter AllboHus behandlar, ändamålen, kategorier av personuppgifter, mottagare eller kategorier därav som personuppgifterna har lämnats till. Under vilken tidsperiod som behandling ska ske, din rätt att begära rättelse, radering, begränsningar eller rätt till invändning. Rätten att inge klagomål till integritetsskyddsmyndigheten och information om varifrån personuppgifterna har insamlats, förekomst av automatiserat beslutsfattande, om personuppgifterna överförs till tredje land eller internationell organisation samt om skyddsåtgärder som vidtagits.

Du har rätt att begära rättelse, radering, göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingar samt att på begäran få tillgång till de personuppgiftsbehandlingar som görs. Du har rätt att inge klagomål till integritetsskyddsmyndigheten om AllboHus bryter mot lagstiftningen.

Det är viktigt att uppgifterna är korrekta. Du bör därför snarast underrätta AllboHus om någon av de lämnade uppgifterna ändras.